01:17 PM 17/09/2021
Tiếng Việt English
16/10/2020
2910
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Thủ tục mới được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cấp Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong Danh mục ưu tiên và cấp Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài Danh mục ưu tiên

Theo thông báo số 1373/QLCL-VP ngày 01/10/2020 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì kể từ ngày 17/10/2020 thủ tục cấp Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong Danh mục ưu tiên và cấp Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài Danh mục ưu tiên cho 05 thị trường Braxin, Argentina, Indonesia, New Zealand và Panama sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong Danh mục ưu tiên và Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài Danh mục ưu tiên trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho công chức hải quan.

Trong trường hợp cần thiết yêu cầu công chức hải quan tại các Chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong Danh mục ưu tiên và Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài Danh mục ưu tiên và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các chứng từ đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân