12:23 AM 25/10/2020
Tiếng Việt English
09/01/2020
1637
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tổng cục Hải quan thi đua thực hiện văn hóa công sở
Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, Tổng cục Hải quan đã phát động thi đua văn hóa công sở giai đoạn 2020 -2025, áp dụng đối với cá nhân và tập thể.

Văn hóa công sở phải gắn vai trò gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Phong trào phải được đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời pháp hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Để phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai sâu rộng, thường xuyên trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, Tổng cục Hải quan có hình thức khen thưởng phù hợp đồng thời đây là một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua và xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong dịp bình xét tổng kết công tác thi đua hàng năm.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân