09:24 AM 25/10/2020
Tiếng Việt English
05/11/2019
1277
Công bố 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Ngày 25 tháng 10 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2061/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài Chính

Theo nội dung Quyết định số 2061/QĐ-BTC có 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, bao gồm:

- 01 thủ tục hành chính mới;

- 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể như sau:

1.Thủ tục hành chính mới ban hành: Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan Tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tục được thực hiện tại cấp Cục Hải quan Tỉnh.

2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan (được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính). Thủ tục được thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan.

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 2061/QĐ-BTC, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nội dung Quyết định số 2061/QĐ-BTC đến toàn thể CBCC trong đơn vị nắm bắt, nghiên cứu, triển khai thực hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan niêm yết công khai Quyết định số 2061/QĐ-BTC tại trụ sở làm việc của đơn vị theo đúng hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính của Chính phủ.

Quyết định số 2061/QĐ-BTC cũng được cập nhập trên trang Website của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân