09:04 PM 19/09/2019
Tiếng Việt English
07/06/2019
429
Công bố 09 thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày 31 tháng 5 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 911/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài Chính.

Theo nội dung Quyết định số 911/QĐ-BTC có 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được công bố  gồm:

1. Thủ tục hành chính mới gồm 03 thủ tục. Trong đó 01 thủ tục thực hiện tại Bộ Tài chính (Thủ tục miễn thuế đối với hành hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội; hàng hóa nhập khẩu để khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác);, 01 thủ tục thực hiện tại cấp Cục Hải quan ( Thủ tục cấp sổ định mức miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ) và 01 thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan (Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu).

 

2.Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 05 thủ tục. Trong đó 01 thủ tục thực hiện tại cấp Cục Hải quan (Thủ tục thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu) và 04 thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan (Thủ tục giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Chi cục Hải quan; Thủ tục giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ tài chính; Thủ tục hoàn thuế/không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thủ tục miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế, quà biếu, quà tặng vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động).

3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ 01 thủ tục, thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan (Thủ tục cấp lại Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi).

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 911/QĐ-BTC, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nội dung Quyết định số 911/QĐ-BTC đến toàn thể CBCC trong đơn vị nắm bắt, nghiên cứu, triển khai thực hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan niêm yết công khai Quyết định số 911/QĐ-BTC tại trụ sở làm việc của đơn vị theo đúng hướng dẫn tại Điều 16, điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính của Chính Phủ.

                                                                                                         (ML)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân