07:23 AM 25/06/2019
Tiếng Việt English
04/04/2019
238
Công đoàn Viên chức tỉnh BR-VT triển khai hoạt động về An toàn vệ sinh lao động
Ngày 01/4/2019 Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh BR-VT đã phát hành Kế hoạch số 06/KH-CĐVC với nội dung Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động.

Trong Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, ngoài chủ đề chung được phát động trên phạm vi toàn quốc “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toan, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Công đoàn Viên chức Tỉnh cũng phát động phong trào “Xanh -  Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật – cải thiện điều kiện làm việc.

Công đoàn Viên chức Tỉnh cũng yêu cầu công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động tại đơn vị với các nội dung phù hợp. Nội dung, chương trình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động phải gắn với các hoạt động của Tháng công nhân năm 2019; đồng thời cần được cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Tuyên truyền nhận thức về an toàn vệ sinh lao động sẽ có tác động đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, hạn chế mức thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hướng tới “Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn lao động”, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Cũng thông qua thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn, thu hút người lao động gia nhập công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh và tổ chức công đoàn vững mạnh.

(MP)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân