01:20 PM 10/08/2020
Tiếng Việt English
06/03/2019
1477
Hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cho thuê tài chính
Ngày 21/02/2019, Bộ Tài chính có Công văn số 2040/BTC-CST hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nội dung Công văn trên.

Như vậy, căn cứ vào:

- Khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 có quy định về khu phi thuế quan;

- Khoản 2 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 có quy định về đối tượng chịu thuế;

- Khoản 4 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 QH13 có quy định về đối tượng chịu thuế không áp dụng đối với các trường hợp;

- Khoản 20 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 về đối tượng không chịu thuế GTGT;

- Khoản 1 Điều 1 của Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT đối tượng không chịu thuế GTGT;

- Điểm a, điểm b khoản 2 Điều 94 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 61 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính);

1. Trường hợp công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài đưa thẳng, trực tiếp cho doanh nghiệp chế xuất (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) thuê tài chính và chỉ sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, không chịu thuế giá trị gia tăng như trường hợp doanh nghiệp ở trong khu phi thuế quan trực tiếp nhập khẩu.

Về thủ tục hải quan: Công ty thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 94 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 61 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính).

2. Trường hợp công ty cho thuê tài chính mua hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) rồi cho chính doanh nghiệp chế xuất này thuê tài chính và chỉ sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, không chịu thuế giá trị gia tăng.

Về thủ tục hải quan: Trường hợp tài sản được Công ty cho thuê tài chính mua lại không được đưa ra khỏi doanh nghiệp chế xuất, việc chuyển giao sở hữu chỉ diễn ra trên hồ sơ, không làm thay đổi mục đích sử dụng tài sản của doanh nghiệp chế xuất, tài sản này vẫn được doanh nghiệp chế xuất sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu và đến cuối thời hạn thuê, công ty cho thuê tài chính sẽ chuyển giao lại quyền sở hữu cho doanh nghiệp chế xuất thì nếu trường hợp không phát sinh di chuyển hàng hóa ra khỏi doanh nghiệp chế xuất cho Công ty cho thuê tài chính và ngược lại thì không phát sinh hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật quản lý ngoại thương nên không thực hiện thủ tục hải quan.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân