01:30 AM 25/10/2020
Tiếng Việt English
14/01/2020
1640
Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03 tháng 2 năm 1930 là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là sự kiện đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Bối cảnh ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước tư bản đế quốc vừa tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước vừa tăng cường xâm lược, áp bức nhân dân các nước thuộc địa. Sự thống trị của đế quốc làm cho đời sống của nhân dân lao động trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa ngày càng trở nên gay gắt.

Với thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, chủ nghĩa Mác Lê Nin từ lý luận đã trở thành hiện thực, thế giới mở ra một thời đại mới – thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Mười Nga đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào đấu tranh chống áp bức bóc lột, tự giải phóng dân tộc.

Tháng 3 năm 1919 Quốc tế cộng sản ra đời (Quốc tế III) đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trở thành ngọn đuốc lớn cho phong trào giải phóng dân tộc của các nước bị áp bức.

Ở Việt Nam, giai đoạn này thực dân Pháp đang cai trị, một số giai cấp cũ dựa vào Pháp để chèn ép, chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã làm phân hóa sâu sắc các giai cấp trong xã hội. Nền công nghiệp thuộc địa đã làm nảy sinh ra tầng lớp công nhân Việt Nam. Họ làm việc trong các hầm mỏ, đồn điền, xí nghiệp với số lượng không ngừng gia tăng. Các giai cấp, tầng lớp lao động trong xã hội Việt Nam lúc này đều mang thân phận của những người dân mất nước ở nhiều mức độ khác nhau, đều bị thực dân áp bức, bóc lột. Vì vậy, trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ ngoài mâu thuẫn cơ bản giữa nông dân và giai cấp địa chủ, phong kiến còn phát sinh thêm mâu thuẫn giữa nhân dân và bọn thực dân Pháp xâm lược. Đây chính là tiền đề tạo điều kiện cho một cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới.

Quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Nói về quá trình hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể không nhắc đến vị lãnh tụ, nhà cách mạng ưu tú Nguyễn Ái Quốc.

Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang khủng hoảng về đường lối cứu nước, con thuyền cách mạng đang lênh đênh chưa biết bến bờ phải tới, việc cứu nước đang loay hoay chưa tìm ra lối thoát thì nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc bằng thiên trí tuệ và nhãn quang chính trị sắc bén đã tìm ra con đường cứu nước theo phương  hướng mới.

Năm 1917 với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng mười Nga, sự ra đời của Quốc tế cộng sản đã đưa chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Đây chính là chiếc chìa khóa để chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng tháng Mười Nga và bản Luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Bác Hồ với tên gọi Nguyễn Ái Quốc đã tham gia Đại hội lần thứ XVIII  Đảng xã hội Pháp và bỏ phiếu tán thành Đảng xã hội Pháp gia nhập Quốc tế III (Quốc tế cộng sản), trở thành một trong những người sáng lập Đảng cộng sản Pháp.

Dưới ánh sáng của cách mạng tháng Mười Nga và ảnh hưởng của cuộc đấu tranh thành lập Đảng cộng sản Pháp …tư chất cách mạng thời đại đã nhen nhóm và hình thành trong con người Nguyễn Ái Quốc. Đây chính là thời điểm Người nhìn nhận ra chân lý để giải phóng dân tộc Việt Nam đó là: giải phóng giai cấp vô sản mới thực sự giải phóng được dân tộc. Cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới. Với nhận thức của mình, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc đã xúc tiến mạnh mẽ việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào giải phóng dân tộc và phong trào vô sản ở các nước thuộc địa. Người cũng có những bước chuẩn bị cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt là sư chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.

Từ ngày 03/2/1930 đến ngày 07/2/1930 Hội nghị hợp nhất diễn ra tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc) đã quyết định thành lập một Đảng duy nhất là Đảng cộng sản Việt Nam trên cơ sở hợp nhất các tổ chức cộng sản hiện có như: Đông Dương cộng sản Đảng (tháng 6/1929), An Nam cộng sản Đảng (tháng 7/1929) và Đông Dương cộng sản liên đoàn (tháng 1/1930) với sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc với tư cách là phái viên của Quốc tế cộng sản. Cũng tại  Hội nghị này, các đại biểu tham dự đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tắt tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc dự thảo.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03 tháng 02 năm 1930 - đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, là một bước ngoặt vô cùng trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam, là sự kiện đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

Có thể nói sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam vào năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong thời đại mới. Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ trên các mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức của các chiến sỹ cách mạng mà người đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác – Lê Nin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là mốc son chói lọi trên chặng đường phát triển của dân tộc Việt Nam.

Từ khi ra đời, Đảng cộng sản Việt Nam luôn bám sát thực tiễn cách mạng, phân tích sâu sắc thời cuộc, nắm vững những mâu thuẫn cơ bản, thấy rõ những mâu thuẫn chủ yếu trong mỗi thời kỳ, xác định đúng đắn những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng. Từ khi có Đảng lãnh đạo, cách mạng Việt Nam đã trải qua những chặng đường đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang, từng bước mang lại độc lập, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà đỉnh cao là năm 1945 - cách mạng tháng tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam – độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Sự ra đời của Đảng với hệ thống tổ chức chặt chẽ và cương lĩnh cách mạng đúng đắn đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo cách mạng kéo dài ở những thập niên đầu của thế kỷ XX của nước ta. Sự kiện thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Chứng minh sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân và khẳng định giai cấp công nhân đủ sức để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng ra đời đã làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển trong tiến trình phát triển lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam. Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam, mỗi cán bộ, công chức Đảng viên hôm nay luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu để tiếp bước truyền thống vẻ vang mà Đảng đã dày công xây dựng./.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân