03:14 AM 20/05/2019
Tiếng Việt English
15/11/2018
447
Ngành Hải quan tăng cường công tác thu hồi nợ đọng những tháng cuối năm 2018
Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan về công tác thu hồi và xử lý nợ thuế trong 10 tháng đầu năm 2018 thì tỷ lệ số thuế thu hồi so với số thuế nợ đọng vẫn còn thấp, cả nước chỉ mới có 05 Cục Hải quan Tỉnh, thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao là Hà Nam Ninh, Quảng Ninh, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, trong khi rất nhiều Cục Hải quan có tỷ lệ thu hồi thấp (dưới 50%) như Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lạng Sơn…

Số thuế nợ quá hạn của toàn Ngành tại thời điểm 31/10/2018 là 6.817,8 tỷ đồng, trong đó nợ chuyên thu 5.313,7 tỷ đồng, nợ tạm thu 1.504,1 tỷ đồng. Số nợ phát sinh mới khoảng 426 tỷ đồng tập trung chủ yếu ở Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố gồm TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cục Kiểm tra sau thông quan, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Tháp và Lạng Sơn.

Để kịp hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ đọng năm 2018, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo số 6658/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan các Tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan yêu cầu triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức thu hồi, xử lý nợ đọng: Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế, phân loại và đánh giá các khoản nợ, doanh nghiệp nợ…Đối với các khoản nợ phát sinh trong năm 2018 phải được thu hồi hết trước ngày 31/12/2018; đối với khoản nợ được giao tại Quyết định 886/QĐ-TCHQ phải hoàn thành chỉ tiêu thu hồi, xử lý trước ngày 31/12/2018; đối với nhóm nợ chờ xóa, xét miễn, khoanh, giãn, gia hạn thực hiện rà soát từng doanh nghiệp, hoàn thiện hồ sơ để xem xét xóa nợ…

- Xử lý số liệu không thống nhất giữa báo cáo của Cục Hải quan các Tỉnh, thành phố và số liệu theo dõi trên hệ thống kế toán tập trung của Tổng cục Hải quan: căn cứ số liệu nợ thuế tại thời điểm 30/9/2018 thì tại báo cáo của 18 Cục Hải quan địa phương có số nợ chuyên thu quá hạn chênh lệch so với số liệu trên hệ thống kế toán tập trung của Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan các địa phương này phải rà soát, báo cáo nguyên nhân chênh lệch và đề xuất giải pháp khắc phục.

- Thực hiện báo cáo: Hàng tuần Cục Hải quan các Tỉnh, thành phố phải gửi báo cáo kết quả thu hồi, xử lý nợ đọng về Tổng cục Hải quan.

- Khen thưởng, kỷ luật: Mức độ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách là một trong những tiêu chí để xem xét thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong năm 2018.

                                                                                               (ML)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân