02:49 PM 18/04/2021
Tiếng Việt English
12/06/2020
335
Sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Sửa đổi bổ sung 2 thủ tục hải quan, gồm:

1. Thủ tục đề nghị, gia hạn và chấm dứt thời hạn kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và bổ sung, thay đổi thông tin đề nghị kiểm tra, giám sát.
2.Thủ tục đề nghị tạm dừng, gia hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
 

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Hải quan (02 thủ tục)

1

 

Thủ tục đề nghị, gia hạn và chấm dứt thời hạn kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và bổ sung, thay đổi thông tin đề nghị kiểm tra, giám sát

Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020 của Bộ Tài chính

Hải quan

Tổng cục Hải quan

2

 

Thủ tục đề nghị tạm dừng, gia hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020 của Bộ Tài chính

Hải quan

Tổng cục Hải quan

 

Tải đầy đủ nội dung thủ tục tại đây.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân