08:51 AM 03/03/2021
Tiếng Việt English
10/05/2018
2885
Thông báo đến nhận hàng tồn đọng
Hiện nay tại cảng Tân Cảng - Cái Mép (TCCT) do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý, tồn đọng 16 container nhập khẩu đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng chưa đến nhận hàng.

TT

TÊN HÀNG

SỐ CONT/ SỐ SEAL

NGƯỜI GỬI 
ĐỊA CHỈ

NGƯỜI NHẬN
ĐỊA CHỈ

SỐ/ NGÀY
 VẬN ĐƠN

TÊN PTVC/
 NGÀY NHẬP CẢNH

VỊ TRÍ, LƯU
GIỮ HÀNG

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

 INSULATED WIRE 

SEGU4594548/ KF342680

ASIAN RESOURCES CO. RM.303, 16-1, UNPYEONGHWA-RONAM-GU, BUSAN, 48493 REP.OF KOREATEL: +82 (70) 8267-5608 FAX : +82-51-998-5608HP : +82 (10) 5094-5638

KLY CONSTRUCTION CO.,LTD ADD:21 DUONG NGO GIA TU-KHU PHO 2-PHUOC TRUNG,TP. BA RIA VIETNAMTEL: (+84)-064-6556 444H/P:(+84)01265.455 050EMAIL:KTH5176715@GAMIL.COM

KMTCINC1857245

SAWASDEE LAEMCHABANG – Tây Nam 17

09/12/2016

TCCT

2

INSULATED WIRE  

TEMU7787594/ 328139

ASIAN RESOURCES CO. RM.303, 16-1, UNPYEONGHWA-RONAM-GU, BUSAN, 48493 REP.OF KOREATEL: +82 (70) 8267-5608 FAX : +82-51-998-5608HP : +82 (10) 5094-5638

KLY CONSTRUCTION CO.,LTD ADD:21 DUONG NGO GIA TU-KHU PHO 2-PHUOC TRUNG,TP. BA RIA VIETNAMTEL: (+84)-064-6556 444H/P:(+84)01265.455 050EMAIL:KTH5176715@GAMIL.COM

KMTCINC1857245

SAWASDEE LAEMCHABANG – Tây Nam 17

09/12/2016

TCCT

3

INSULATED WIRE  

KMTU9260075/ KF344991

ASIAN RESOURCES CO. RM.303, 16-1, UNPYEONGHWA-RONAM-GU, BUSAN, 48493 REP.OF KOREATEL: +82 (70) 8267-5608 FAX : +82-51-998-5608HP : +82 (10) 5094-5638

KLY CONSTRUCTION CO.,LTD ADD:21 DUONG NGO GIA TU-KHU PHO 2-PHUOC TRUNG,TP. BA RIA VIETNAMTEL: (+84)-064-6556 444H/P:(+84)01265.455 050EMAIL:KTH5176715@GAMIL.COM

KMTCINC1857245

SAWASDEE LAEMCHABANG – Tây Nam 17

09/12/2016

TCCT

4

 INSULATED WIRE 

SEGU5555340/ KF758067

ASIAN RESOURCES CO. RM.303, 16-1, UNPYEONGHWA-RONAM-GU, BUSAN, 48493 REP.OF KOREATEL: +82 (70) 8267-5608 FAX : +82-51-998-5608HP : +82 (10) 5094-5638

KLY CONSTRUCTION CO.,LTD ADD:21 DUONG NGO GIA TU-KHU PHO 2-PHUOC TRUNG,TP. BA RIA VIETNAMTEL: (+84)-064-6556 444H/P:(+84)01265.455 050EMAIL:KTH5176715@GAMIL.COM

KMTCINC1857245

SAWASDEE LAEMCHABANG – Tây Nam 17

09/12/2016

TCCT

5

INSULATED WIRE  

TEMU8990939/ STXP294804

ASIAN RESOURCES CO. RM.303, 16-1, UNPYEONGHWA-RONAM-GU, BUSAN, 48493 REP.OF KOREATEL: +82 (70) 8267-5608 FAX : +82-51-998-5608HP : +82 (10) 5094-5638

KLY CONSTRUCTION CO.,LTD ADD:21 DUONG NGO GIA TU-KHU PHO 2-PHUOC TRUNG,TP. BA RIA VIETNAMTEL: (+84)-064-6556 444H/P:(+84)01265.455 050EMAIL:KTH5176715@GAMIL.COM

KMTCINC1857245

SAWASDEE LAEMCHABANG – Tây Nam 17

09/12/2016

TCCT

6

INSULATED WIRE  

UETU5447668/ KF342685

ASIAN RESOURCES CO. RM.303, 16-1, UNPYEONGHWA-RONAM-GU, BUSAN, 48493 REP.OF KOREATEL: +82 (70) 8267-5608 FAX : +82-51-998-5608HP : +82 (10) 5094-5638

KLY CONSTRUCTION CO.,LTD ADD:21 DUONG NGO GIA TU-KHU PHO 2-PHUOC TRUNG,TP. BA RIA VIETNAMTEL: (+84)-064-6556 444H/P:(+84)01265.455 050EMAIL:KTH5176715@GAMIL.COM

KMTCINC1857245

SAWASDEE LAEMCHABANG – Tây Nam 17

09/12/2016

TCCT

7

INSULATED WIRE  

FCIU7130639/ KF344944

ASIAN RESOURCES CO. RM.303, 16-1, UNPYEONGHWA-RONAM-GU, BUSAN, 48493 REP.OF KOREATEL: +82 (70) 8267-5608 FAX : +82-51-998-5608HP : +82 (10) 5094-5638

KLY CONSTRUCTION CO.,LTD ADD:21 DUONG NGO GIA TU-KHU PHO 2-PHUOC TRUNG,TP. BA RIA VIETNAMTEL: (+84)-064-6556 444H/P:(+84)01265.455 050EMAIL:KTH5176715@GAMIL.COM

KMTCINC1857245

SAWASDEE LAEMCHABANG – Tây Nam 17

09/12/2016

TCCT

8

INSULATED WIRE  

BMOU6818681/ KF344978

ASIAN RESOURCES CO. RM.303, 16-1, UNPYEONGHWA-RONAM-GU, BUSAN, 48493 REP.OF KOREATEL: +82 (70) 8267-5608 FAX : +82-51-998-5608HP : +82 (10) 5094-5638

KLY CONSTRUCTION CO.,LTD ADD:21 DUONG NGO GIA TU-KHU PHO 2-PHUOC TRUNG,TP. BA RIA VIETNAMTEL: (+84)-064-6556 444H/P:(+84)01265.455 050EMAIL:KTH5176715@GAMIL.COM

KMTCINC1857245

SAWASDEE LAEMCHABANG – Tây Nam 17

09/12/2016

TCCT

9

 INSULATED WIRE 

BMOU6809205/ KF342690

ASIAN RESOURCES CO. RM.303, 16-1, UNPYEONGHWA-RONAM-GU, BUSAN, 48493 REP.OF KOREATEL: +82 (70) 8267-5608 FAX : +82-51-998-5608HP : +82 (10) 5094-5638

KLY CONSTRUCTION CO.,LTD ADD:21 DUONG NGO GIA TU-KHU PHO 2-PHUOC TRUNG,TP. BA RIA VIETNAMTEL: (+84)-064-6556 444H/P:(+84)01265.455 050EMAIL:KTH5176715@GAMIL.COM

KMTCINC1857245

SAWASDEE LAEMCHABANG – Tây Nam 17

09/12/2016

TCCT

10

INSULATED WIRE  

TEMU7797355/ KF344945

ASIAN RESOURCES CO. RM.303, 16-1, UNPYEONGHWA-RONAM-GU, BUSAN, 48493 REP.OF KOREATEL: +82 (70) 8267-5608 FAX : +82-51-998-5608HP : +82 (10) 5094-5638

KLY CONSTRUCTION CO.,LTD ADD:21 DUONG NGO GIA TU-KHU PHO 2-PHUOC TRUNG,TP. BA RIA VIETNAMTEL: (+84)-064-6556 444H/P:(+84)01265.455 050EMAIL:KTH5176715@GAMIL.COM

KMTCINC1857245

SAWASDEE LAEMCHABANG – Tây Nam 17

09/12/2016

TCCT

11

INSULATED WIRE  

SEGU5562653/ DYL090393

ASIAN RESOURCES CO. RM.303, 16-1, UNPYEONGHWA-RONAM-GU, BUSAN, 48493 REP.OF KOREATEL: +82 (70) 8267-5608 FAX : +82-51-998-5608HP : +82 (10) 5094-5638

KLY CONSTRUCTION CO.,LTD ADD:21 DUONG NGO GIA TU-KHU PHO 2-PHUOC TRUNG,TP. BA RIA VIETNAMTEL: (+84)-064-6556 444H/P:(+84)01265.455 050EMAIL:KTH5176715@GAMIL.COM

KMTCINC1857245

SAWASDEE LAEMCHABANG – Tây Nam 17

09/12/2016

TCCT

12

INSULATED WIRE  

SEGU6161043/ KF344990

ASIAN RESOURCES CO. RM.303, 16-1, UNPYEONGHWA-RONAM-GU, BUSAN, 48493 REP.OF KOREATEL: +82 (70) 8267-5608 FAX : +82-51-998-5608HP : +82 (10) 5094-5638

KLY CONSTRUCTION CO.,LTD ADD:21 DUONG NGO GIA TU-KHU PHO 2-PHUOC TRUNG,TP. BA RIA VIETNAMTEL: (+84)-064-6556 444H/P:(+84)01265.455 050EMAIL:KTH5176715@GAMIL.COM

KMTCINC1857245

SAWASDEE LAEMCHABANG – Tây Nam 17

09/12/2016

TCCT

13

INSULATED WIRE  

DFSU6220916/ 328196

ASIAN RESOURCES CO. RM.303, 16-1, UNPYEONGHWA-RONAM-GU, BUSAN, 48493 REP.OF KOREATEL: +82 (70) 8267-5608 FAX : +82-51-998-5608HP : +82 (10) 5094-5638

KLY CONSTRUCTION CO.,LTD ADD:21 DUONG NGO GIA TU-KHU PHO 2-PHUOC TRUNG,TP. BA RIA VIETNAMTEL: (+84)-064-6556 444H/P:(+84)01265.455 050EMAIL:KTH5176715@GAMIL.COM

KMTCINC1857245

SAWASDEE LAEMCHABANG – Tây Nam 17

09/12/2016

TCCT

14

INSULATED WIRE  

TEMU7209220/ KF342684

ASIAN RESOURCES CO. RM.303, 16-1, UNPYEONGHWA-RONAM-GU, BUSAN, 48493 REP.OF KOREATEL: +82 (70) 8267-5608 FAX : +82-51-998-5608HP : +82 (10) 5094-5638

KLY CONSTRUCTION CO.,LTD ADD:21 DUONG NGO GIA TU-KHU PHO 2-PHUOC TRUNG,TP. BA RIA VIETNAMTEL: (+84)-064-6556 444H/P:(+84)01265.455 050EMAIL:KTH5176715@GAMIL.COM

KMTCINC1857245

SAWASDEE LAEMCHABANG – Tây Nam 17

09/12/2016

TCCT

15

INSULATED WIRE  

TEMU6342109/ KC984442

ASIAN RESOURCES CO. RM.303, 16-1, UNPYEONGHWA-RONAM-GU, BUSAN, 48493 REP.OF KOREATEL: +82 (70) 8267-5608 FAX : +82-51-998-5608HP : +82 (10) 5094-5638

KLY CONSTRUCTION CO.,LTD ADD:21 DUONG NGO GIA TU-KHU PHO 2-PHUOC TRUNG,TP. BA RIA VIETNAMTEL: (+84)-064-6556 444H/P:(+84)01265.455 050EMAIL:KTH5176715@GAMIL.COM

KMTCINC1857245

SAWASDEE LAEMCHABANG – Tây Nam 17

09/12/2016

TCCT

16

CHARCOAL – HARD WOOD

TGHU9158165/

HAS087852

PT. HYUN JAYA INTERNATIONAL JL. TANJUNG SARI / 45 SURABAYA, INDONESIA

CÔNG TY CỔ PHẦN DAU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEVEN Đia chỉ : 163/15/1A Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Tp.HCM


HASL8102B5000A00

NORTHERN VOLITION

TCCT

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép thông báo đến cá nhân, tổ chức có liên quan đến các lô hàng trên, đến làm thủ tục theo quy định. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người đến nhận thì Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép thông báo để cá nhân, tổ chức có liên quan được biết./.

(Thông báo này được niêm yết tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép).

Võ Đình Hiệp - MP

 

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân