08:36 AM 03/03/2021
Tiếng Việt English
19/10/2018
4064
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm bị tịch thu

 TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

 

 
   
 Số:            /TB - HQBRVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng 10 năm 2018


 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm bị tịch thu.

 

 
   

  Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

  Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: 16 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là đơn vị có tài sản đấu giá thông báo đến các tổ chức đấu giá một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá đối với các tài sản dưới đây:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 730/QĐ-XPVPHC ngày 27/7/2018 và 856/QĐ-XPVPHC ngày 07/9/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

STT

Đặc điểm, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng tang vật

Số trọng lượng

Chất lượng

Trị giá tang vật vi phạm

(VNĐ)

Ghi chú

1.

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 730/QĐ-XPVPHC ngày 27/7/2018

 

Quần áo các loại đã  qua sử dụng

5.240 cái; trọng lượng 22.665,79 kg

Hàng đã qua sử dụng (không thể hiện % chất lượng).

71.397.000

 

- Chứng thư thẩm định giá số 3742/2018/VLAND-HCM ngày 18/10/2018 của Công ty TNHH thẩm định giá Đất Việt.

 -Chứng thư giám định số 17G10HQ00066-01 ngày 27/02/2017 của Công ty giám định Vinacontrol.

2.

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 856/QĐ-XPVPHC ngày 07/9/2018:

 

Quần, áo jean nam, nữ; quần kaki, áo thun, áo sơ mi.

42 bành và 12 thùng nhỏ; trọng lượng: 16.260 kg

- Hàng đã qua sử dụng (không thể hiện % chất lượng).

76.422.000

 

- Chứng thư giám định chất lượng số VIC/17/53015 ngày 08/8/2018 của của Công ty CP Giams định khử trùng Vietnamcontrol.

- Chứng thư thẩm định giá số 2722/2018/VLAND-HCM ngày 16/8/2018 của Công ty TNHH thẩm định giá Đất Việt.

 

 

2.  Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

          - Lô 1: Giá khởi điểm là: 71.397.000 đồng (chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 3742/2018/VLAND-HCM ngày 18/10/2018 của Công ty TNHH thẩm định giá Đất Việt);

          - Lô 2: Giá khởi điểm là 76.422.000 đồng  (chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 2722/2018/VLAND-HCM ngày 16/8/2018 của Công ty TNHH thẩm định giá Đất Việt)

Giá khởi điểm không báo gồm thuế GTGT. Khách hàng trùng đấu giá tự chịu chi phí trong việc vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ hàng hóa, các chi khác liên quan khác theo quy định.

3.  Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

4.  Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ký thông báo (trong giờ hành chính).

- Hồ sơ gửi trực tiếp có ký nhận của bộ phận nhận hồ sơ trong thời gian nêu trên.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu(qua Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm), địa chỉ: 16 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thời gian thông báo: trong vòng 03 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản

(Người đến nộp hồ sơ phải mang theo CMND và giấy giới thiệu. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lựa chọn).

Yêu cầu đối với hồ sơ của Tổ chức bán đấu giá gồm:

- Hồ sơ pháp lý (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập);

- Bản cam kết của Tổ chức đấu giá về tiến độ, Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Bảng mô tả năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

-  Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Số lượng đấu giá viên (Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên);

- Cam kết khác (nếu có).

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đến các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng ký tham gia.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                           CỤC TRƯỞNG

- Các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp (để đăng ký);

- Phòng CNTT (để đăng thông báo);

- Văn Phòng Cục (để ph/hợp);

- Lưu: VT, CBL&XLVP.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân