11:36 AM 26/11/2020
Tiếng Việt English
18/05/2016
1166
Thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Nộp hồ sơ dự thi :

Người dự thi phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thuận tiện do người dự thi lựa chọn và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

- Bước 2. Tổ chức thi :

Tổng cục Hải quan xây dựng quy chế thi, thành lập Hội đồng thi và tổ chức thi tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoặc theo cụm bao gồm một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố để tạo thuận lợi cho người dự thi.

Hội đồng thi thông báo công khai kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, báo Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi. Trường hợp không đồng ý với kết quả thi do Hội đồng thi thông báo, người dự thi nộp đơn đề nghị phúc khảo môn thi.

- Bước 3.  Cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan :

+ Trường hợp người dự thi có môn thi không đạt yêu cầu, Hội đồng thi gửi Giấy chứng nhận điểm thi cho người dự thi theo địa chỉ đăng ký trên Phiếu dự thi.

+ Trường hợp có 03 môn thi đạt yêu cầu, Hội đồng thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo quy định tại Điều 4 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 và không gửi Giấy chứng nhận điểm thi.

- Cách thức thực hiện:

Người dự thi đăng ký dự thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để Tổng cục Hải quan làm căn cứ tổ chức thi và nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu để lấy Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Bằng tốt nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan: 01 bản sao có chứng thực;

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu: 01 bản sao có chứng thực;

+ 02 ảnh 3x4 có ghi rõ họ, tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, 01 ảnh dán vào chứng chỉ khi được cấp).

- Hồ sơ đăng ký dự thi lại các môn thi chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

+ 01 ảnh 3x4 có ghi rõ họ, tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh để dán vào Phiếu đăng ký dự thi.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:  

- Thời hạn Thông báo về việc tổ chức thi: chậm nhất là 60 ngày trước ngày thi.

- Thời hạn thông báo kết quả thi: 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi.

- Thời hạn gửi đơn đề nghị phúc khảo: 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi

- Thời hạn cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai, giấy chứng nhận điểm thi: 10 ngày (đối với trường hợp người dự thi không có đơn phúc khảo) hoặc 30 ngày (đối với trường hợp người dự thi có đơn phúc khảo) kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đối với người đạt yêu câu: Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

+ Đối với người không đạt yêu cầu: Giấy chứng nhận điểm thi.

- Phí, lệ phí: Nộp lệ phí thi theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Mẫu số 01 – Phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

- Người dự thi phải có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên.

- Các trường hợp miễn thi:

+ Người dự thi tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng hoặc người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc được miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.

+ Người dự thi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế thuộc các trường đại học, cao đẳng hoặc người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc được miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương.

+ Cán bộ, công chức làm việc trong ngành hải quan giữ ngạch kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp, sau khi không làm việc (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

- Căn cứ pháp lý:

Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân