11:22 AM 21/10/2020
Tiếng Việt English
18/05/2016
1353
Thủ tục xác định trước trị giá đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

- Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác định trước trị giá đến Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan xem xét để ban hành Thông báo kết quả xác định trước trị giá hoặc từ chối xác định trước trị giá.

- Thành phần hồ sơ:

+ Hồ sơ xác định trước phương pháp xác định trị giá hải quan:

a) Đơn đề nghị (theo mẫu số 02/XĐTTG/TXNK Phụ lục VI Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính): 01 bản chính;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa do tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện giao dịch (nếu có): 01 bản chụp;

c) Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh hoặc catalogue hàng hóa: 01 bản chụp;

d) Các chứng từ, tài liệu có liên quan đến giao dịch dự kiến đề nghị xác định trước (nếu có): 01 bản chụp;

đ) Các chứng từ có liên quan trong trường hợp phải quy đổi từ trị giá hóa đơn về giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất đối với hàng hóa xuất khẩu: 01 bản chụp.

+ Hồ sơ xác định trước mức giá:

a) Đơn đề nghị (theo mẫu số 02/XĐTTG/TXNK Phụ lục VI Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính): 01 bản chính;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc chứng từ có giá trị tương đương hợp đồng do tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện giao dịch: 01 bản chụp;

c) Chứng từ thanh toán qua ngân hàng: 01 bản chụp;

d) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa): 01 bản chụp;

đ) Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh hoặc catalogue hàng hóa: 01 bản chụp;

e) Chứng từ, tài liệu có liên quan đến giao dịch đề nghị xác định mức giá (nếu có): 01 bản chụp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Hình thức thực hiện: Thủ công.

          - Thời gian giải quyết: 30 ngày (đối với trường hợp thông thường) hoặc 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với trường hợp phức tạp cần xác minh, làm rõ).

          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước trị giá hải quan.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Hải quan

          - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả xác định trước trị giá hải quan.

          - Lệ phí: Không

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác định trước trị giá.

          - Căn cứ pháp lý: Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân