02:44 AM 20/05/2019
Tiếng Việt English
28/02/2019
328
Tỉnh BRVT triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Công ước chống tra tấn trên địa bàn năm 2019
Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh năm 2019. Qua đó nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề ra nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện Đề án bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, có chất lượng.

Ngoài tuyên truyền phố biến các nội dung của Công ước chống tra tấn, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng phố biến tuyên truyền các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, bao gồm:

- Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhất là quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn.

- Các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; các tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ luật dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo để bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền của con người và phù hợp với yêu cầu của Công ước chống tra tấn.

- Nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Xử lý vi phạm hành chính, các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức bảo đảm tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống tra tấn.

- Các quy định pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực đối với trẻ em và các đối tượng yếu thế phù hợp với Điều 16 của Công ước chống tra tấn.

- Các quy định, chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành mới trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tra tấn.

- Các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định có liên quan.

- Tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân