05:07 PM 31/10/2020
Tiếng Việt English
02/01/2020
1700
Tổng cục Hải quan phát động thi đua năm 2020 hướng tới chào mừng 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam và Đại hội Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI
Nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020, góp phần cùng cả nước phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/2020). Tổng cục Hải quan phát động thi đua năm 2020 với mục tiêu tổng quát tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa từ nhận thức và hành động, đẩy mạnh cải cách đơn giản hóa thủ tục hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Hải quan tiếp tục nêu gương, trong đó Lãnh dạo và Cấp ủy các cấp phải là người gương mẫu tiên phong, đi đầu thực hiện 7 nội dung nêu gương (về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ) nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối cấp trung gian, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương. Quyết liệt thực hiện các mục tiêu đã được xác định trong Kế hoạch “cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 – 2020” đã ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-BTC ngày 19/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bảo đảm chất lượng, hoàn thành các mục tiêu đúng thời hạn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực: quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu; thu thuế xuất nhập khẩu; cải cách thủ tục hành chính…Hoàn thành toàn diện các mặt công tác năm 2020, đặc biệt chú ý, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước do Quốc hội và Chính phủ giao, quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Bộ Tài chính giao, quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ đọng thuế theo quy đinh, công khai kịp thời các doanh nghiệp nợ thuế, giảm nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ mới. Tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban 389 Quốc gia, không để xảy ra tổ chức, ổ, nhóm buôn lậu trong phạm vi, địa bàn quản lý của Hải quan. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức các phong trào thi đua trong toàn Ngành; tiếp tục đổi mới các hình thức thi đua, phong trào thi đua, gắn phong trào thi đua yêu nước với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ,…) cùng tạo điều kiện, khích lệ, động viên các thành viên trong tổ chức minh, hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào thi đua do Tổng cục Hải quan phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, bồi dưỡng các nhân tố mới, điểm hình mới. Kip thời biểu dương, khen thưởng để khích lệ tạo sự lan tỏa rộng khắp

(MP)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân