12:12 PM 21/10/2020
Tiếng Việt English
06/05/2020
995
Tổng cục Hải quan phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần
Ngày 29/04/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần, có hiệu lực từ ngày 10/05/2020. Quy định này nhằm hạn chế việc Doanh nghiệp phải thực hiện tham vấn giá nhiều lần với cơ quan hải quan nhưng kết quả xác định trị giá tính thuế không thay đổi.

Mục tiêu của Đề án nhằm tạo thuận lợi thương mại trong công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan đối với các Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, giúp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan và giải phóng hàng, giảm khối lượng công việc cho cơ quan hải quan và cộng đồng Doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức hải quan trong công tác kiếm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan; khuyến khích tính tuân thủ của Doanh nghiệp trong khai báo trị giá hải quan đồng thời tăng cường công tác quản lý trị giá trong toàn ngành, ngăn chặn tình trạng “hàng hóa di chuyển” từ nơi xác định trị giá hải quan cao sang nơi xác định trị giá hải quan thấp đe làm thủ tục hải quan, gây thất thu ngân sách.

Đề án thí điểm Tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần là việc áp dụng kết quả tham vấn của lần xuất khẩu, nhập khấu trước cho các lần xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo trong phạm vi một Chi cục Hải quan, hoặc nhiều Chi cục Hải quan thuộc một Cục Hải quan, hoặc nhiều Chi cục Hải quan thuộc nhiều Cục Hải quan khác nhau theo Quy trình ban hành và áp dụng Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần ban hành tại Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Việc tham vấn trị giá hải quan sẽ chỉ phải thực hiện một lần nhưng kết quả tham vấn sẽ được sử dụng nhiều lần, góp phần giảm thời gian, chi phí cho cả cơ quan hải quan và người khai hải quan.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân