06:47 PM 23/06/2021
Tiếng Việt English
03/11/2020
1645
Triển khai hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin
Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc khi cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân phải tuân thủ nguyên tắc, hình thức, trình tự và thời hạn cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp theo yêu cầu và phải chịu trách nhiệm với thông tin do mình tạo ra. Trong đó, thông tin cung cấp phải thuộc danh mục thông tin được công khai theo Quyết định 2462/QĐ-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 6/4/2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2018 và đã được phổ biến đến các đơn vị trong toàn ngành Hải quan. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin trong ngành Hải quan theo đúng quy định và theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCC trong đơn vị nắm vững các quy định về việc cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin; Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin; Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2239/QĐ-BTC ngày 27/11/2018 của Bộ Tài chính.

Nội dung đính kèm: http://haiquanvungtau.gov.vn/chitietvanban/0/0/0/0/2707

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân