11:59 PM 24/10/2020
Tiếng Việt English
17/04/2020
1291
Triển khai thực hiện 09 thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 18/4/2020
Căn cứ theo Công văn 493/TY-VP ngày 25/3/2020 của Cục Thú y – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị kết nối thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 2404/TCHQ-CNTT và 2405/TCHQ-CNTT về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Như vậy sẽ có thêm 09 thủ tục hành chính triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, cụ thể:

1. Triển khai thực hiện từ ngày 18/4/2020 gồm:

- Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu;

- Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy nhập khẩu;

- Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu;

- Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật;

- Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật.

Đối với các lô hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản thuộc 02 thủ tục  thứ 4 và thứ 5 nêu tại điểm này doanh nghiệp tiếp tục sử dụng chứng từ giấy cho đến khi hệ thống được cập nhật theo quy định tại Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi

2.Triển khai thực hiện từ ngày 20/4/2020 gồm:

- Thủ tục Kiểm tra Nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu;

- Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu thuộc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y.

3.Triển khai thực hiện từ ngày 25/4/2020 gồm:

- Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

- Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

4. Từ năm 2016, Cục Thú y và các cơ quan thú y vùng đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và Công văn đồng ý của Cục Thú y thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo các thủ tục sau:

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu;

- Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu;

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu.

Theo đó, cho phép doanh nghiệp sử dụng các giấy chứng nhận kiểm dịch và công văn đồng ý của Cục Thú y được cấp trước ngày 01/6/2020 của các thủ tục nêu tại khoản này hoặc của các thủ tục nêu tại khoản này làm thủ tục thông quan hàng hóa. Từ ngày 01/6/2020, toàn bộ giấy chứng nhận kiểm dịch và công văn đồng ý của Cục Thú y sẽ được cấp theo các thủ tục thứ 3, thứ 4 và thứ 5 nêu tại điểm 1 nêu trên.

(MP)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân