12:37 AM 25/10/2020
Tiếng Việt English
Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cập nhật ngày 24/6/2014)
Địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, địa điểm trung chuyển cho vận chuyển bảo thuế, địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế (khai báo gộp/IDA/EDA) Địa điểm xếp hàng và dỡ hàng (Khu vực chịu sự giám sát hải quan, khai ...
25/06/2014
20175
Địa điểm tập kết hàng hóa Xuất khẩu (Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
Cập nhập tới ngày 19/06/2014
10/06/2014
4332
Kho ngoại quan - Kho CFS (Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
Cập nhập tới ngày 19/06/2014
10/06/2014
3808
So sánh Danh sách cảng V4 và VNACCS/VCIS
Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cục Hải quan đưa danh sách so sánh mã cảng giữa thông quan điện tử V4 và VNACCS/VCIS để doanh nghiệp có thể nắm được
12/04/2014
3468
Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-TCHQ ngày 25/03/2014 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS thộc Dự án triển khai thực hiện Hải quan điện tử và Một cửa quốc gia nhằm hiện đại hoá Hải quan Tổng cục Hải ...
07/04/2014
2291
Đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS đối với doanh nghiệp
Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã bổ sung thêm chức năng đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS trên Website của ngành Hải quan.
07/02/2014
2680
Trang 1 / 1
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân