08:54 PM 19/09/2019
Tiếng Việt English
13/05/2019
418
Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung về thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, đại lý làm thủ tục hải quan
Ngày 16/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên làm thủ tục hải quan; trình tự thủ tục và công nhận đại lý làm thủ tục hải quan.

Thông tư số 22/2019/TT-BTC ra đời nhằm thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, minh bạch thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Về cơ bản, các nội dung sửa đổi lần này đã đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ đại lý làm thủ tục hải quan hoạt động hiệu quả, thực chất hơn. Với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp đồng thời góp phần thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tạo môi trường pháp lý thống nhất, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cung cấp dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan phát triển, đồng thời rà soát để sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với thực tế phát sinh qua thời gian triển khai thực hiện.

Một trong những nội dung quan trọng trong lần sửa đổi này là bổ sung quyền và trách  nhiệm của chủ hàng, theo đó khi chủ hàng có phát sinh hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan, chủ hàng có trách nhiệm thông báo danh sách đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng khai và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trước khi đại lý làm thủ tục hải quan khai và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Việc quy định rõ trách nhiệm này của chủ hàng nhằm mục đích ngăn ngừa, phòng chống gian lận trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Song song với việc quy định trách nhiệm của chủ hàng như trên, Thông tư lần này cũng điều chỉnh liên nội dung quan đến quyền và trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan và đại lý hải quan. Cụ thể, ngay sau khi tờ khai được đăng ký trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, cơ quan hải quan cung cấp dữ liệu điện tử liên quan đến tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu làm thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan cho đại lý làm thủ tục hải quan và chủ hàng. Việc này được thực hiện trong trường hợp chủ hàng có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

Nội dung sửa đổi, bổ sung lần này tập trung vào một số Điều, khoản sau:

1. Khoản 1, khoản 7 và khoản 9 Điều 3 “Thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan”

2. Điều 4: “Cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan”

3. Điều 5: “Đại lý làm thủ tục hải quan”

4. Khoản 1 Điều 6 “Đại lý làm thủ tục hải quan”:

5. Điều 7: “Tạm dừng, chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan”

6. Điểm c,d, đ khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 9 “Thủ tục cấp và gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan”

7. Khoản 1, khoản 3  Điều 10 “Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan”

8. Khoản 1 Điều 12 “Quản lý và sử dụng mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan”

9. Khoản 1, khoản 3, khoản 5, khoản 9 Điều 13 “Quyền, trách nhiệm của đại lý làm thủ tục hải quan”

10.  Khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 14 “Quyền, trách nhiệm của chủ hàng”

11. Khoản 4, khoản 9, khoản 10 Điều 15 “Quyền, trách nhiệm của cơ quan Hải quan”.

Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung như trên, tại Điều 2 “Điều khoản chuyển tiếp” của Thông tư số 22/2019/TT-BTC cũng quy định rõ:

1.Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đang thực hiện khai và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua đại lý làm thủ tục hải quan được tiếp tục thực hiện và thông báo bổ sung danh sách đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng khai và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư này trước ngày 31/12/2019.

Sau ngày 31/12/2019, khi có thay đổi danh sách đại lý làm thủ tục hải quan hay mặt chủ hàng khai và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tiếp tục thực hiện việc thông báo, cập nhật thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

2.Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức đã cấp cho nhận viên đại lý làm thủ tục hải quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục để Đại lý làm thủ tục hải quan lập hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc cấp lại hoặc gia hạn mã số nhân viên làm thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư này.

Điều 3: “Hiệu lực thi hành”

1.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.

2. Bãi bỏ Mẫu số 02, Mẫu số 03A và Mẫu số 03B ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết nghiệp vụ cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên làm thủ tục hải quan; trình tự thủ tục và công nhận đại lý làm thủ tục hải quan.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan ) để tổng hợp hướng dẫn xử lý./.

                                                                                                                                                            (ML)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân