08:32 AM 25/10/2020
Tiếng Việt English
25/09/2019
2049
Cách mạng Tháng Mười Nga
Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử nhân loại, hình thành nên nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Đặt nền móng cho sự duy trì, phát triển ổn định và tiến bộ của thế giới.

Ngày 07 tháng 11 năm 1917, cách mạng tháng Mười Nga thành công, mở ra một thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Thắng lợi của cách mạng Tháng Mưới Nga dẫn đến sự ra đời của nước Nga Xô Viết, và tiếp đó là Liên bang các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô), làm thay đổi hoàn toàn cục diện thế giới cũng như vận mệnh của nhiều quốc gia, dân tộc. 

Tình hình nước Nga trước cách mạng Tháng Mười

Đầu thế kỷ XX, nước Nga vẫn là một nước theo chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga Hoàng Nicôlai II. Giai đoạn này nước Nga đang chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng về kinh tế do cuộc chiến tranh đế quốc. Mặt khác do thất bại trong cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904-1905) làm cho mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt. Nền kinh tế kiệt quệ, lạc hậu, nạn đói xẩy ra nhiều nơi trên khắp đất nước. Đời sống nhân dân Nga vô cùng khổ sở, khó khăn, các phong trào phản đối chiến tranh, lật đổ Nga Hoàng nổ ra khắp nơi.

Diễn biến cách mạng tháng Mười Nga

Trước khi nổ ra cuộc cách mạng tháng Mười Nga, vào tháng 02 năm 1917, Đảng Bolshevik đã lãnh đạo công nhân, nông dân và tri thức tổng bãi công chính trị và khởi nghĩa vũ trang, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thành lập chính phủ lâm thời. Thời điểm này, nước Nga tồn tại song song 02 chính quyền là Chính phủ lâm thời (tư sản) và Xô Viết đại biểu (vô sản). Nhận thấy cục diện này không thể kéo dài, Lê Nin và Đảng Bolshevik xác định lật đổ chính quyền tư sản lâm thời.

Tháng 4/1917 Lê Nin đã thông qua Đảng Bolshevik để trình bày Luận cương Tháng tư chỉ ra mục tiêu, đường lối tiếp theo của cách mạng Nga là cách mạng chủ nghĩa xã hội với khẩu hiệu “ Tất cả chính quyền về tay Xô Viết”.

Tháng 7/2017 Chính phủ lâm thời tiếp tục đàn áp các cuộc đấu tranh. Nước Nga lâm vào khủng hoảng chính trị, Lê Nin buộc phải rút vào hoạt động bí mật tại Phần Lan và quyết định khởi nghĩa vũ trang để giành chính quyền.

Tháng 8/1917, đại hội lần thứ VI Đảng Bolshevik họp bán công khai ở Pê-tơ-rô-grat. Trong thời gian này, Lê Nin đã hoàn thành cuốn sách mang tên Nhà nước và cách mạng, từ đó đề ra nhiệm vụ cho giai cấp vô sản phải giành chính quyền bằng con đường vũ trang.

Tháng 10/1917, Ủy ban Trung ương Đảng Bolshevik đã thành lập trung tâm quân sự cách mạng để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước. Cũng thời gian này, Chính phủ lâm thời áp dụng nhiều biện pháp để triệt tiêu cuộc khởi nghĩa. Nhiều ủy viên của Ủy ban quân sự cách mạng bị bắt giam, Chính phủ lâm thời lục soát và đóng cửa các tờ báo của Đảng Bolshevik, ra lệnh chiếm cung điện Mùa Đông. Trước tình hình đó, Lê Nin đến cung điện Mùa đông trực tiếp chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang nhằm lật đổ chính phủ tư sản lâm thời và thiết lập chính quyền Xô viết. Từ ngày 20/10/1917 đến ngày 03/11/1917 Chính quyền Xô Viết đã giành thắng lợi trên cả nước, nhiều thành viên lãnh đạo của Chính phủ tư sản lâm thời bị bắt giữ, lập nên nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Tác động của cách mạng tháng Mười Nga đến Việt Nam

Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại đã tác động trực tiếp, nhiều mặt đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, đến 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đến cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Trước tiên cách mạng tháng Mười Nga ảnh hưởng đến Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, làm cho Người đi theo chủ nghĩa Mác – Lê-Nin và tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc, chấm dứt khủng hoảng việc tìm đường lối cứu nước lúc bấy giờ.    Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã tiếp thêm sức mạnh, làm cho dân tộc Việt Nam tin vào con đường cứu nước mà Nguyễn Ái Quốc chỉ ra.

Thực tiễn đã chứng minh, đối với con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, cách mạng tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng rất sớm. Luận cương của Lê – Nin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa đã giúp nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc sáng tỏ nhận thức và niềm tin đối với con đường cách mạng Việt Nam. Đó là cơ sở rất quan trọng để Người truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Cách mạng tháng Mười Nga đã khai phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Việt Nam đã và đang đi trên con đường đó. Đó là sự lựa chọn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của thời đại.

Nói về những ảnh hưởng của cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “ Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp Năm Châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái đất. Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân