06:42 AM 28/01/2021
Tiếng Việt English
25/11/2020
449
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh (Đảng ủy Khối), ngày 25/11/2020 Đảng ủy Cục Hải quan Bà Rịa –Vũng Tàu tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Đ/c Lê Văn Thung – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Theo đó, với mục đích nhằm tiếp tục giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ hiểu rõ, nâng cao nhận thức, cam kết, đăng ký học tập làm theo một cách thiết thực, hiệu quả; người đứng đầu các cấp phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện học tập, làm theo “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hổ Chí Minh” nói chung và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh ”, góp phần duy trì và đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thật sự đoàn kết; xây dựng cơ quan chuyên nghiệp, hiện đại.

Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo năm 2020 với việc thực hiện hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch hành động của Đảng bộ thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương - đặc biệt là Chỉ thị số 05- CT/TW Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, và thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có chất lượng; góp phần tuyên truyền cho việc tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Kịp thời kiểm tra, giám sát để nắm bắt tình hĩnh, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện; tuyên truyền và đề xuất biểu dương, nhân rộng những điển hình cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong học tập và lậm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời ngăn ngừa, đẩy lùi bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm.

Nội dung học tập

Tại Hội nghị đồng chí Hà Trung Thành – Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh – báo cáo viên của hội nghị đã triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các "bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng; thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước

Đ/c Hà Trung Thành – Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi,

truyền đạt nội dung cơ bản chuyên đề năm 2020

Đối với các Chi bộ: thực hiện lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là úy viên Bộ Chỉnh trị, úy viên Ban Bí thư, úy viên Ban Chấp hành Trung ương”, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng thời xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu và đề ra các giải pháp thực hiện chuyên đề 2020 tại Chi bộ; chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay.

Đối với Đảng viên sau học tập, nghiên cứu từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân