04:25 PM 15/12/2018
Tiếng Việt English
29/12/2017
1514
Cục Hải quan Tỉnh BRVT tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa XII
Trong ngày 28/12/2017, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức 02 Hội nghị (Hội nghị thứ nhất tổ chức sáng ngày 28/12/2017, bắt đầu lúc 7 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút; Hội nghị thứ hai tổ chức chiều ngày 28/12/2017, bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00, tại Hội trường lầu 7 Cục Hải quan tỉnh) học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII của Đảng cho tất cả đảng viên, công chức trong toàn Cục với gần 210 người tham dự.

Về tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh. Đồng chí giới thiệu và quán triệt các nội dung nghị quyết. Đại diện Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh có đồng chí Lê Văn Thung, Phó Bí thư Đảng ủy cùng tham dự và chỉ đạo khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thung, Phó Bí thư Đảng ủy nêu rõ: Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng, là những quyết sách đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra. Qua đó, đề nghị các đại biểu tham dự cần nghiên cứu sâu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới trong những nghị quyết học tập lần này.

Sau phần khai mạc, đồng chí Đinh Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh đã giới thiệu, quán triệt nội dung các Nghị quyết:

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”: Đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì nó liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động... Việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhân văn hết sức sâu sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”: Cùng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, công việc này có tầm quan trọng không kém, được ưu tiên chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Nhà nước phải chăm lo bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp nhân dân trên cơ sở tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước; giữ vững, phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ đạo, vị trí then chốt, bản chất tốt đẹp của các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”: Việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ là trách nhiệm của mỗi người dân, từng gia đình, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đòi hỏi sự tham gia tích cực, chủ động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó ngành Y tế là lực lượng nòng cốt hàng đầu.

4. Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”:          Những năm qua, nước ta có nhiều nỗ lực và thành tựu trong công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình. Cơ cấu dân số, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Nước ta bắt đầu bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007 và dự kiến đạt đỉnh cao vào khoảng năm 2020 - 2030 với số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 70% dân số.

Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt. Tầm vóc, thể lực của người Việt Nam từng bước được cải thiện. Tuổi thọ trung bình tăng đáng kể (từ 65,3 tuổi lên 73,4 tuổi). Dịch vụ dân số - kế hoạch hoá gia đình được mở rộng, chất lượng ngày càng cao. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hoá, đô thị hoá, công nghiệp hoá dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và biến đổi khí hậu, thay đổi về điều kiện, lối sống, môi trường sống, làm việc và môi trường sinh thái đã và đang dẫn đến những thay đổi nhanh chóng về mô hình gia đình, kết hôn, ý thức và khả năng sinh sản, tăng nhanh quá trình di cư...

Qua nội dung báo cáo, ông Đinh Văn Hùng đề nghị các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc vì đây là những vấn đề phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến đổi mới xã hội, đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc.

Việc học tập quán triệt không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc nội dung mà cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị, cần xây dựng, đề ra nghị quyết, chương trình hành động phù hợp tạo ra chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội mà nghị quyết đề cập.

LT - VN (P.TCCB-TTr)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân