06:33 PM 24/03/2019
Tiếng Việt English
19/04/2018
398
Đổi mới hoạt động trong phát triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp năm 2018
Phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan trong Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của toàn ngành giai đoạn 2016-2020. Những năm vừa qua, ngành Hải quan đã có những bước đi thiết thực nhằm phát triển quan hệ đối tác với cộng đồng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp của cơ quan hải quan.

Năm 2017, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định số 182/QĐ-TCHQ về kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan doanh nghiệp và các bên liên quan với 5 hoạt động chính trong đó chú trọng công tác hỗ trợ thực thi pháp luật hải quan, tham vấn cho cộng đồng doanh nghiệp đồng thời phát triển việc xây dựng đối tác thường xuyên thông qua việc ký kết các thỏa thuận đối tác với doanh nghiệp và các bên liên quan.  Phát huy những hoạt động đã triển khai trong những năm trước đây, ngày 22/01/2018 Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 146/QĐ-TCHQ với mục đích Cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động đối tác hải quan - doanh nghiệp; nâng cao năng lực hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan hải quan; Hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời nắm vững chính sách pháp luật của nhà nước, hiểu rõ các văn bản pháp luật hải quan để tự giác tuân thủ pháp luật.

Như vậy, năm 2018 Tổng cục Hải quan đã triển khai bổ sung thêm một số hoạt động mới, thay đổi so với các năm trước nhằm hỗ trợ tốt hơn, hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp. Cụ thể như việc tổ chức các hoạt động theo các nhóm doanh nghiệp trọng điểm trên cơ sở lựa chọn các nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực đối với các bên. Các nhóm doanh nghiệp trọng điểm được lựa chọn gồm có:

Nhóm doanh nghiệp có số tờ khai hải quan, có số thuế nộp ngân sách nhà nước lớn trên địa bàn (theo quy luật Pareto 80/20).Công việc chính: định kỳ 6 tháng cập nhật danh sách doanh nghiệp để thông tin đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục phối hợp hỗ trợ.Kịp thời thông tin, hướng dẫn, tập huấn doanh nghiệp các quy định, chính sách mới có hiệu lực trong năm 2018.

Nhóm doanh nghiệp chịu tác động lớn từ sự thay đổi quy định, chính sách.Công việc chính: chủ động đánh giá tác động, phân loại các nhóm doanh nghiệp, thông tin đến các Cục Hải quan tỉnh/thành phố để phối hợp xây dựng các phương án hỗ trợ doanh nghiệp.

Đồng thời bố trí nhân sự thường trực hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp; Tổ chức các tổ công tác theo chuyên đề để hỗ trợ doanh nghiệp; Lựa chọn và mời doanh nghiệp cùng tham gia triển khai trước các quy định, chính sách mới để đánh giá tác động, xác định các công việc cần thực hiện của mỗi bên, tổ chức báo cáo nhân rộng kết quả triển khai trong cộng đồng doanh nghiệp; Thường xuyên tham vấn doanh nghiệp về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Nhóm doanh nghiệp không tuân thủ.

Công việc chính: thông tin các vi phạm điển hình trên phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử hải quan, báo hải quan để doanh nghiệp nhận diện và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.

Đồng thời: Hướng dẫn doanh nghiệp có ý thức hợp tác với cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp tự cải thiện tuân thủ trên cơ sở kết quả đánh giá tuân thủ, kết quả kiểm tra sau thông quan;

Doanh nghiệp dịch vụ xuất nhập khẩu, quá cảnh.

Công việc chính: lựa chọn một số lĩnh vực cơ bản để đánh giá năng lực cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp; nghiên cứu đề xuất các dịch vụ giá trị gia tăng dành cho nhóm doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật hải quan, ký thỏa thuận hợp tác với cơ quan hải quan.

Hy vọng với phương thức tiếp cận mới thông qua việc chia ra 4 nhóm trọng điểm sẽ giúp hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2018 thiết thực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp hơn nữa./.

                                                                                                (PT)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân