04:44 AM 25/09/2018
Tiếng Việt English
01/11/2017
912
Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020
Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 23/10/2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 896 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    Như vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản gồm:      

    - Thông tư 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

    - Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN ngày 30/6/2008 của Bộ trưởng về ban hành Quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá.

    - Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP  ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

    - Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

    - Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

    - Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 về quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

    - Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

    Theo Phương án nêu trong Nghị quyết sẽ có 03 lĩnh vực đơn giản hóa thủ tục hành chính: thủy sản, thú y và bảo vệ thực vật.

    Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

 

          

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân