04:52 PM 15/12/2018
Tiếng Việt English
09/01/2018
905
Hướng dẫn C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN
Cơ chế một cửa ASEAN là một công cụ quan trọng để thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP làm giảm thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa, làm giảm thời gian, tiết kiệm kinh phí cho doanh nghiệp và xã hội, góp phần đưa Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới và khu vực

Ngày 05/01/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn cách thức khai báo và kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN Ttrên cơ sở xác nhận của 05 nước ASEAN tham gia triển khai C/O điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN (gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam), Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể việc khai báo, tiếp nhận và kiểm tra C/O mẫu D điện tử được cấp kể từ ngày 01/01/2018.

Trường hợp người khai hải quan khai C/O mẫu D điện tử để được xem xét hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, người khai hải quan khai số tham chiếu C/O điện tử và ngày cấp trên tờ khai hải quan, cụ thể:

1. 1. Đối với tờ khai điện tử:  

- Khai số tham chiếu và ngày cấp C/O điện tử tại chỉ tiêu 1.68  (lưu ý khai đầy đủ và khai theo biểu thuế suất ưu đãi đặc biệt (B04)) – Phần ghi chú trên tờ khai hải quan theo cấu trúc sau:

##DDMMYYYYZZZZZZZZZZ##.

Trong đó: DDMMYYYY(8 ký tự) là ngày cấp C/O (DD: Ngày, MM: Tháng, YYYY: Năm); ZZZZZZZZZZ (không giới hạn ký tự) là số tham chiếu C/O.

Trường hợp có nhiều C/O thì nhập thông tin liên tiếp của các C/O theo cấu trúc: ##DDMMYYYYZZZZZZZZZZ####DDMMYYYYZZZZZZZZZZ##.

- Trường hợp người khai chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan và muốn bổ sung sau thời điểm làm thủ tục hải quan thì khai báo “Nộp bổ sung C/O” hoặc “Nợ C/O” tại chỉ tiêu 1.68 (Phần ghi chú) trên tờ khai hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan (lưu ý nếu không khai tại thời điểm làm thủ tục hải quan sẽ không được xem xét để chấp nhận khai bổ sung C/O trên tờ khai AMA sau này).

Khi khai bổ sung C/O, người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ AMA (khai bổ sung sau thông quan) và khai thông tin C/O tại chỉ tiêu 1.68 (Phần ghi chú) theo cấu trúc như trên.

1.2. Đối với tờ khai hải quan giấy.

- Người khai hải quan khai cấu trúc như trên tại chỉ tiêu 32 (Chứng từ đi kèm) trên tờ khai hải quan.

- Trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan và muốn bổ sung C/O sau thời điểm làm thủ tục hải quan thì khai báo “Nộp bổ sung C/O” hoặc “Nợ C/O” tại chỉ tiêu 32 (Chứng từ đi kèm) trên tờ khai hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Khi khai bổ sung C/O, người khai hải quan thực hiện khai thông tin C/O tại mục 4 văn bản đề nghị khai bổ sung theo Mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính theo cấu trúc như trên.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân