06:32 PM 24/03/2019
Tiếng Việt English
08/05/2018
1171
Hướng dẫn DN khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS
Vừa qua, Cục thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được phản ánh của doanh nghiệp không thực hiện được việc khai báo ô “trị giá khoản điều chỉnh” đối với trường hợp doanh nghiệp khai mã phân loại khai trị giá là 7. Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, Cục thuế xuất nhập khẩu đã có Công văn hướng dẫn doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Đối với trường hợp doanh nghiệp nhập điều kiện giao hàng là CIF: thự hiện khai báo tại mục “Mã, tên khoản điều chỉnh” như sau:

- Ô “Mã tên”: bỏ trống

- Ô “Mã phân loại”: “DP”

- Ô 3: “VND”

- Ô “Trị giá khoản điều chỉnh”: nhập tổng trị giá tính thuế của lô hàng theo VNĐ.

- Ô “Tổng hệ số phân bổ”: bỏ trống

- Ô “chi tiết khai trị giá”: nhập tóm tắt số tiền của từng khoản điều chỉnh cộng và điều chỉnh trừ (nếu có).

2. Đối với trường hợp doanh nghiêp nhập điều kiện giao hàng là FOB, có 2 cách khai báo:

- Cách 1: Gộp khoản phải cộng đối với các phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên vào chi phí vận tải quốc tế để khai vào mục “phí vận chuyển” theo hướng dẫn tại điểm 1.47 phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp có các khoản điều chỉnh khác thì vẫn thực hiện theo đúng hướng dẫn tại điểm 1.49 phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Lưu ý: Với cách khai này, doanh nghiệp không khai mã DP vào ô “mã phân loại”.

- Cách 2: khai báo tại mục “Các khoản điều chỉnh” như sau”

+ Mục “phí vận chuyển” và “phí bảo hiểm” khai theo hướng dẫn tại điểm 1.47 và điểm 1.48 phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

+ Mục “Mã, tên khoản điều chỉnh” khai như sau:

++ Ô “mã tên”: bỏ trống

++ Ô “mã phân loại”: “DP”

+ + Ô 3: “VND”

++ Ô “Trị giá khoản điều chỉnh”: nhập tổng trị giá tính thuế của lô hàng theo VNĐ (bao gồm cả phí vận tải và phí bảo hiểm quốc tế (nếu có) quy đổi ra VNĐ).

++ Ô “Tổng hệ số phân bổ”: bỏ trống

++ Ô “Chi tiết khai trị giá”: nhập tóm tắt số tiền của từng khoản điều chỉnh cộng (không cần nhập tóm tắt số tiền của khoản phí vận tải và bảo hiểm quốc tế).

                                                                                                                  (MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân