08:33 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
14/09/2017
6859
Hướng dẫn thời điểm nộp C/O và thủ tục khi nộp bổ sung C/O
Để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, Doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan Hải quan Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O. Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn hướng dẫn về thời điểm nộp C/O và thủ tục khi nộp bổ sung C/O bao gồm các nội dung:

     1. Thời điểm nộp C/O đối với các mẫu C/O , trừ C/O mẫu VK (KV):

     a. Người khai hải quan phải nộp bản chính C/O cho cơ quan hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan để được xem xét hưởng mức thuế suất ưu đãi theo biểu thuế suất ưu đãi tương ứng. Thời điểm làm thủ tục hải quan được tính từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan đến trước khi hàng hóa được thông quan.

     b. Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN.

     c. Thời điểm nộp C/O đối với những hàng hóa nhập khẩu thuộc các hoạt động điều tiết giá của Nhà nước theo Luật Quản lý giá và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ được hướng dẫn riêng.

     2. Thời điểm nộp C/O đối với C/O mẫu VK (KV):

     a. Đối với tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

     b. Đối với tờ khai hải quan điện tử, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan.

     c. Trường hợp không có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN.

     3. Các trường hợp nộp bổ sung C/O:

     Theo quy định tại khoản 3, Điêu 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, khi thực hiện nộp bổ sung C/O, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung trên tờ khai AMA thông qua Hệ thống (đối với tờ khai hải quan điện tử) hoặc khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đối với tờ khai hải quan giấy) và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

 

                                                                                                             (MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân