09:19 PM 09/08/2020
Tiếng Việt English
21/05/2019
1439
Lựa chon tổ chức đấu giá
Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo về việc lựa chọn tổ chức đầu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá lô hàng nhôm định hình tồn đọng

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

         Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-HQBRVT ngày 21/5/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án xử lý hàng hóa tồn đọng;

         Căn cứ Quyết định số      /QĐ-HQBRVT ngày 21/5/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá lô hàng nhôm định hình tồn đọng.

         Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo về việc lựa chọn tổ chức đầu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá lô hàng nhôm định hình tồn đọng với các tiêu chí sau:

         1. Thông tin tài sản đấu giá:

         - Tên tài sản: Nhôm định hình.

         - Khối lượng: 79.460 kg (chứa trong 04 Container).

         (Chất lượng, khối lượng theo Chứng thư giám định số 18G10ND00602-01 ngày 26/10/2018 của Chi nhánh Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh tại Phú Mỹ).

         - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.836.722.000 đồng (Hai tỷ tám trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi hai ngàn đồng).

         2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản, cụ thể:

 

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý

Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

2

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Cam kết có phòng đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá.

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Cam kết thực hiện đấu giá tài sản trong thời gian 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

4

Năng lực kinh nghiệm

Có tối thiểu 03 hợp đồng thực hiện bán đấu giá tài sản trong thời gian 03 tháng gần nhất.

5

Số lượng đấu giá viên

Số lượng Đấu giá viên có thẻ đấu giá viên do Sở Tư pháp cấp tối thiểu 05 người.

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, phí đấu giá tài sản phủ hợp

Phù hợp với quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

7

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố.

        

         3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham giá tổ chức đấu giá: Từ 8 giờ sáng ngày 22/5/2019 đến 17 giờ chiều ngày 28/5/2019.

         4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài vụ - Quản trị, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; địa chỉ: số 16 Lê Lợi, phường 1, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Số điện thoại liên hệ: 0254.3837447.

         (Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lựa chọn).

         5. Ghi chú: Nếu tổ chức đấu giá được lựa chọn đến hết 17h00 của ngày cuối cùng trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản gửi qua bưu điện mà không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thì xem như từ chối ký kết hợp đồng và Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ liên hệ với tổ chức đầu giá có các tiêu chí phù hợp thứ 2 (sau tổ chức thứ nhất được lựa chọn) để ký kết hợp đồng.

         Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

          Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;

- Phòng CNTT (đăng Website Cục);

- Các thành viên Hội đồng XLHHTĐ;

- Lưu: VT, HĐXLHHTĐ.

 

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Văn Thung

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân