06:32 PM 24/03/2019
Tiếng Việt English
08/10/2017
483
Năm apec việt nam 2017 – “Tạo động lực mới, cùng vui đắp tương lai chung”
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu ở khu vực, với mục tiêu chủ yếu là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Các nền kinh tế thành viên APEC cùng hướng tới mục tiêu chung xây dựng một Cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương năng động, hài hòa và tự cường, thông qua việc đi đầu tự do hóa và mở cửa thương mại và đầu tư, đẩy nhanh liên kết kinh tế khu vực, khuyến khích hợp tác kinh tế và kỹ thuật và thúc đẩy hình thành môi trường kinh doanh thuận lợi và bền vững. Các sáng kiến APEC nhằm đưa các mục tiêu chính sách và các thỏa thuận thành những kết quả và lợi ích cụ thể, thiết thực đối với người dân và doanh nghiệp.

Ý tưởng về APEC lần đầu tiên đề cập công khai trong diễn văn của Thủ tướng Ốt-xtrây-lia Bob Hawke tại Xê-un, Hàn Quốc vào ngày 31/01/1989. Mười tháng sau đó, 12 nền kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương đã nhóm họp ở cấp Bộ trưởng tại Can-bơ-rơ, Ổt-xtrây-lia đề hình thành APEC. Các thành viên sáng lập gồm: Ốt-xtrây-Iia, Nhật Bản, Bru-nây, Ca-na-đa, In-đô-nê-xia, Hàn Quốc, Ma- lai-xia, Niu Di-lân, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan và Hoa Kỳ.

Trung Quốc, Hồng Công - Trung Quốc và Đài Bắc - Trung Hoa tham gia APEC tháng 11 năm 1991. Tháng 11 năm 1993 có thêm Mê-hi-cô và Pa-poa Niu Ghi-nê tham gia. Chi-lê gia nhập APEC tháng 11 năm 1994. Đến tháng 11 năm 1998, Pê-ru, Nga và Việt Nam đã tham gia, đưa tổng số thành viên của Diễn dàn lên 21.

Từ năm 1989 đến năm 1992, APEC tổ chức các cuộc đối thoại không chính thức ở cấp các quan chức cao cấp và cấp Bộ trưởng. Năm 1993, theo sáng kiến của Nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, APEC đã thống nhất tổ chức Hội nghị đầu tiên của các Nhà lãnh đạo kinh tế hàng năm nhằm xác lập các tầm nhìn và định hướng chiến lược cho hợp tác khu vực.

1. Mục tiêu hoạt động

-    Duy trì tăng trưởng và phát triển vì lợi ích chung của khu vực, đóng góp vào tăng trưởng và phát triển toàn cầu.

-    Thúc đẩy trao đổi hàng hoá, đầu tư, dịch vụ và công nghệ trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu.

-    Củng cố hệ thống thương mại đa phương mở, không phân biệt đối xử, vì lợi ích của Châu Á - Thái Bình Dương và thế giới.

-     Cắt giảm rào cản thương mại, đầu tư giữa các thành viên, phù hợp với các nguyên tắc của GATT/WTO.

2.  Các trụ cột hợp tác

-      Tự do hoá thương mại và đầu tư thông qua cắt giảm và xoá bỏ dần các rào cản thuế quan và phi thuế.

-      Thuận lợi hoá kinh doanh, thông qua giảm chi phi sản xuất và giao dịch kinh doanh, tăng cường trao đổi thông tin, mở rộng cơ hội kinh doanh, thúc đẩy thương mại và tạo việc làm.

-      Hợp tác kinh tế - kỹ thuật nhằm phát triền nguồn nhân lực, nâng cao năng lực các nền kinh tế thành viên, thúc đẩy phát triển bình đẳng, bao trùm, cân bằng, bền vững, sáng tạo.

3. Nguyên tắc hoạt động

APEC là diễn đàn mở, hoạt động theo các nguyên tắc cùng có lợi, đồng thuận và tự nguyện. APEC nhấn mạnh các quan tâm, lợi ích chung của các thành viên, coi trọng hợp tác và phát triển. Các thỏa thuận của APEC được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với lợi ích và trình độ phát triển của các nền kinh tế thành viên. Hoạt động của APEC được điều tiết bởi 9 nguyên tắc cơ bản sau:

- Toàn diện.

- Phù hợp với GATT/VTO (Hiệp định chung về thuế quan và thương mại).

- Đảm bảo mối tương đồng.

- Không phân biệt đối xử.

- Đảm bảo công khai.

- Lấy mức bảo hộ hiện tại làm mốc.

- Cùng bắt đầu, quá trình liên tục và thời gian biểu khác nhau.

- Có sự linh hoạt.

- Hợp tác Kỹ thuật.

4. Cơ cấu tổ chức

Tuy hình thức là một diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực mở, nhưng APEC có một cơ chế tổ chức và hoạt động khá chặt chẽ. APEC có trụ sở Ban Thư ký, có Giám đốc điều hành Ban Thư ký, cùng các Ủy ban, Tiểu ban và các Nhóm công tác chuvên môn được thành lập trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể.

(i)       Cấp hoạch định chính sách:

- Hội nghị các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC.

- Các Hội nghị Bộ trưởng.

- Hội nghị các quan chức cấp cao.

- Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC.

(ii)       Cấp làm việc:

- Ủy ban.

- Tiểu ban chuyên môn.

- Nhóm công, tác chuyên ngành và Nhóm đặc trách.

- Các mạng lưới, diễn đàn, đối thoại.

5. Một số thành tựu ni bt

Trong gần 30 năm hình thành và phát triển, APEC đã đạt nhiều thành tựu đáng kể, góp phần quan trọng thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như đưa Châu Á - Thái Bình Dương trở thành động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu, đại diện 39% dân số, 57% GDP và 49% thương mại thế giới; góp phần tích cực nâng cao năng lực hội nhập, liên kết của các nền kinh tế thành viên đang phát triển, đồng thời góp phần vào sự phát triển và liên kết kinh tế của Châu Á - Thái Bình Dương. APEC đã triển khai hơn 1.600 dự án nâng cao năng lực trị giả 23 triệu USD. Hằng năm APEC triển khai khoảng 150 dự án.

-             Đi đầu thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế thương mại và đầu tư khu vực, góp phần cắt giảm các rào cản thương mại và đầu tư.

-             Tiên phong trong việc đẩy mạnh tăng trưởng bền vững, bao trùm và sáng tạo, cải cách cơ cấu, họp tác trong các vấn đề thương mại, đầu tư thế hệ mới, kết nối, liên kết các chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, thương mại dịch vụ, góp phần hình thành và điều phối các thỏa thuận, các khu vực thương mại tự do như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Cộng đồng ASEAN, Liên minh Thái Bình Dương..., hướng tới hinh thành Khu vực thương mại tự do toàn Châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP).

-             Đóng góp quan trọng vào việc củng cố hệ thống thương mại đa phương và xử lý các vấn đề toàn cầu.

6. Việt Nam tham gia Diễn đàn APEC

Tháng 11 năm 1998, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đản APEC. Trong gần 20 năm qua, diễn đàn có ý nghĩa rất quan trọng đối với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Diễn đàn APEC hội tụ hầu hết các đối tác hàng đầu của Việt Nam về chiến lược, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, công nghệ, viện trợ phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.

17 thành viên APEC là các đối tác FTA của Việt Nam, gồm: Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Ọuốc, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xinh-ga-po, Phi- líp-pin, Thái Lan, Ổt-xtrây-lia, Niu Di-lân và Chi-lê; 18 thành viên APEC là các đối tác FTA của Việt Nam; 7 trong 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là các nền kinh tế thành viên APEC, gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Công - Trung Quốc, Ma-lai-xi-a và Xinh-ga-po.

7. Năm APEC Việt Nam 2017 và những k vng ca Việt Nam

Việt Nam luôn là một trong những thành viên tích cực và có trách nhiệm của Diễn đàn APEC. Nãm 2006, lần đầu tiên đảm nhận trọng trách chủ nhà APEC, tổ chức thành công hàng trăm hoạt động mà trọng tâm là Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 14 và đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC.

Tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 21 họp ngày 05-07/10/2013 ở Bali, Inđônêxia, các nền kinh tế thành viên đã nhất trí ủng hộ Việt Nam tổ chức Năm APEC 2017. Điều này thể hiện sự tin cậy và tín nhiệm cao của các nền kinh tế thành viên đối với nước ta.

Với thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao sau gần 30 năm đổi mới và kinh nghiệm tổ chức thành công năm 2006, việc một lần nữa đăng cai Năm APEC là đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với Diễn đàn nhằm thúc đẩy quan tâm chung trong bối cảnh mới. Năm APEC 2017 còn có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 20 năm Việt Nam trở thành thành viên của Diễn đàn (1998-2018).

Cùng với việc đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020- 2021 cũng như nỗ lực hoàn tất các cam kết gia nhập WTO vào năm 2018, Năm APEC 2017 khẳng định quyết tâm của Việt Nam tiếp tục đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện.

Việc đăng cai Năm APEC 2017 còn giúp nước ta có thêm những cơ hội mới để tranh thủ nhiều hơn sự ủng hộ và hỗ trợ của APEC phục vụ việc hoàn tất các mục tiêu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 của đất nước.

Với chủ trương nâng tầm đối ngoại đa phương của Đại hội Đảng lần thứ XII (năm 2016), việc tổ chức thành công Năm APEC 2017 là một trọng tâm của đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng. Với ý nghĩa đó, Việt Nam có bốn kỳ vọng lớn:

(1)               Việt Nam có thể đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tiến trình APEC, làm cho hợp tác APEC thực chất và có hiệu quả hơn. Trước những thách thức đan xen đối với phát triển, APEC cần tìm kiếm động lực mới thúc đẩy tăng trưởng bền vừng và làm sâu rộng liên kết, kết nối khu vực. Trong đó, then chốt là việc hoàn tất các Mục liêu Bogor về tự do hóa thương mại - đầu tư vào năm 2020.

(2)               Kết quả hoạt động của năm 2017 tiếp tục nâng cao vị thế APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu, tiên phong khởi xướng và hình thành liên kết khu vực sâu rộng hơn cũng như thúc đẩy xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Châu Á - Thái Bình Dương và thế giới. Điều này có ý nghĩa quan trọng để chuẩn bị cho APEC bước vào thập niên phát triển thứ tư.

(3)               Thông qua Năm APEC 2017 để tăng cường tình hữu nghị, làm sâu sắc quan hệ đối tác với các nền kinh tế thành viên hiện là những trung tâm kinh tế và công nghệ hàng đầu thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam có thêm điều kiện kết nối, thiết lập các mối quan hệ kinh doanh với các đối tác hàng đầu thế giới.

(4)                Quảng bá rộng rãi hơn hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, giàu tiềm năng và tích cực hội nhập; mang lại những cơ hội phát triển, quảng bá, giao lưu cho các vùng miền, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam có thêm điều kiện học hỏi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức và hiểu biết về Diễn đàn APEC.

8. Ý nghĩa của chủ đ Năm APEC Việt Nam 2017

Chủ đề của Năm APEC Việt Nam 2017 là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung". Đề xuất của Việt Nam nhận được sự ủng hộ của tất cả các nền kinh tế thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia hàng đầu khu vực. Ý nghĩa chủ đề thể hiện trên ba khía cạnh:

Thứ nhất, phản ánh sự quan tâm chung của các nỀn kinh tế thành viên APEC về tìm kiếm “động lực mới” cho hội nhập, liên kết và tăng trưỞng kinh tế của Châu Á - Thải Bình Dương.

Thứ hai, thể hiện mẫu số chung, mục tiêu dài hạn của APEC và Châu Á- Thái Bình Dương về vun đắp một tương lai chung”, đó là hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.

Thứ ba, thể hiện kỳ vọng về những phát triển mới của APEC trong năm góp phần khẳng định vị thế của Diễn đàn trong cục diện mới.

         9. Các ưu tiên chính của Năm APEC Việt Nam 2017

Để cụ thể hóa chủ đề "'Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung ', Việt Nam đã đề xuất bốn hướng ưu tiên lớn sau:

-                Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm.

-                Đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng.

-                Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong kỷ nguyên số.

-                Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Những trọng tâm trên là nhằm đáp ứng nhu cầu chung về khôi phục đà tăng trưởng và liên kết sâu rộng ở khu vực, góp phần hoàn tất các Mục tiêu Bogor và thực hiện Chương trình nghị sự của Liên hợp quốc về phát triển bền vững đến năm 2030.

10. Công tác chun bị của Việt Nam cho việc tổ chức Năm APEC Việt Nam 2017

Lả chủ nhà, Việt Nam dự kiến sẽ đón hàng chục nghìn đại biểu và tổ chức, khoảng 200 sự kiện lớn nhỏ của APEC trên khắp cả nước trong năm 2017, đồng thời chủ trì hoạt động của nhiều Ủy ban, Nhóm công tác từ năm 2016 đến năm 2018.

Hợp tác của APEC cũng đang chuyển mình sang một giai đoạn mới, với hợp tác và liên kết sâu rộng hơn. Vì vậy, việc lần thứ hai tổ chức Năm APEC càng đòi hỏi công tác chuẩn bị triển khai sớm, chu đáo và đồng bộ mọi mặt: nội dung, chính sách, tuyên truyền, văn hoá, lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế, công tác vận động quốc tế và xây dựng bộ máy tổ chức.

Công tác chuẩn bị nội đung phải bảo đảm các đề xuất về chủ đề, ưu tiên và các ý tưởng, sáng kiến vừa phù hợp với quan tâm chung, vừa đáp ứng lợi ích lớn của Việt Nam và ASEAN, thể hiện khả năng đóng góp cao hơn của Việt Nam. Việc sớm tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các nền kinh tế thành viên APEC, các tổ chức quốc tế là rất cần thiết để tạo sự đồng thuận chung.

Công tác tổ chức, nhất là về cơ sở vật chất, hậu cần, văn hoá và truyền thông, lễ tân, an ninh, y tế... cần tương xứng với thế và lực mới của nước ta. Sự chủ động tham gia của các tỉnh thành được lựa chọn tổ chức các sự kiện APEC là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm các sự kiện diễn ra thành công.

Nhân tố then chốt là xây dựng bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, trong đó Ủy ban Quốc gia APEC 2017 có vai trò chỉ đạo, điều phối. Việc tổ chức các hoạt động APEC đòi hỏi cần có đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp, báo chí, tình nguyện viên, đội ngũ phục vụ... đủ năng lực, có kỹ năng và tâm huyết.

11. Những sự kiện lớn của Năm APEC Việt Nam 2017

Theo thông lệ và với mong muốn đóng góp tích cực cho hợp tác APEC, Việt Nam sẽ tổ chức khoảng 20 hội nghị lớn trên khắp ba miền đất nước.

a.                  Sự kiện đã và đang triển khai

-                   Hội nghị không chính thức của các quan chức cao cấp (ISOM) từ ngày 08-09/12/2016 tại thủ đô Hà Nội.

-                   Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan từ ngày 18/2 - 03/3/2017 tại thành phố Nha Trang, tinh Khánh Hòa.

-                   Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ hai (SOM 2) và các cuộc họp liên quan từ ngày 07-18/5/2017 tại thủ đô Hà Nội.

-                   Đối thoại chính sách cao cấp về đào tạo nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số từ ngày 12-15/5/2017 tại thủ đô Hà Nội.

-                   Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Thương mại (MRT) từ ngày 20- 21/5/2017 tại thủ đô Hà Nội.

-                   Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững từ ngày 20-22/6/2017 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

-                   Đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu từ ngày 21 -25/8/2017 tại thành phố Cần Thơ.

-                   Hội nghị các quan chức cấp cao lần thứ ba (SOV1 3) và các cuộc họp liên quan từ ngày 15-30/8/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh

-                  Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC (SMEMM) từ ngày 11-15/9/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

-                   Đối thoại chính sách cao cấp về phụ nữ và kinh tế từ ngày 20-29/9/2017 tại thành phố Huế, tình Thừa Thiên Huế.

b.                  Sự kiện chưa triển khai

-                 Hội nghị Bộ trưởng Tài chính (FMM) từ ngày 19-21/10/2017 tại thành phố Hội An, tinh Quảng Nam.

-                 Tuần lễ cấp cao APFC lần thứ 25 tại thành phố Đà Nẵng là sự kiện lớn nhất, với các hội nghị quan chức cao cấp, cấp Bộ trưởng và cấp cao sẽ tổ chức từ ngày 05-11/11/2017 tại Thành phố Đà Nẵng.

12. Các sự kiện lớn của Tuần lễ cp cao APEC Việt Nam 2017

Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 25 tại Thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 06-11/11/2017. Khoảng hơn 10. 000 đại biểu quốc, tế, trong đó có Lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu khu vực và trên thế giới cũng như đại diện các cơ quan truyền thông lớn của quốc tế sẽ đến dự.

Tuần lễ cấp cao APEC nãm 2017 gồm các hoạt động nổi bật sau:

-                 Hội nghị lần thứ 25 các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC.

-                 Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế lần thứ 29 (AMM 29).

-                 Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp (CSOM).

-                 Cuộc họp Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC).

-                 Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (CEO Summit).

-                 Đối thoại giữa các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC).

Trong dịp này, dự kiến cũng diễn ra một số hoạt động do Việt Nam đề xuất nhằm tăng cường giao lưu. quảng bá văn hoá... của APEC, giữa APEC với các đối tác, tổ chức khu vực và quốc tế cũng như về Việt Nam.

13. Các cơ hội của Năm APEC Việt Nam 2017 đối với các địa phương, doanh nghiệp

Các hoạt động phong phú của APEC sẽ diễn ra trên khắp cả nước và trong suốt năm 2017 là những cơ hội lớn để các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh, kết nối, hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm vùng miền với các đối tác then chốt và các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Vợi sự chuẩn bị chu đáo, các tỉnh thành có thể tranh thủ nhiều hơn tiềm năng to lớn về thị trường, tài chính, công nghệ của APEC; gặp gỡ lãnh đạo, quan chức và các tập đoàn khu vực để tìm kiếm đối tác đầu tư, đối tác chiến lược, ký kết thoả thuận hợp tác... Qua tham gia, đóng góp tổ chức các sự kiện, nhận thức và kỹ năng hội nhập của cán bộ, doanh nghiệp và người dân có điều kiện nâng cao góp phần hình thành văn hoá hội nhập của địa phương.

14. Đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam vào thành công của Năm APEC Việt Nam 2017

Đóng góp của các doanh nghiệp là rất quan trọng đề góp phần tạo dấu ấn Việt Nam cho Năm APEC Việt Nam 2017, thông qua nhiều hình thức:

Trước hết là thông qua phát huy vai trò trong các hoạt động của doanh nghiệp APEC mà nước ta tổ chức, và ở tầm cao hơn là đóng góp, đề xuất ý tưởng thúc đẩy hợp tác APEC. Quan trọng nhất là tham gia, đóng góp vào thành công của Hội nghị của Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (CEO Summit), các cuộc họp của Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và các thành viên ABAC, các đối thoại công tư giữa các nhóm công tác chuyên ngành APEC với các doanh nghiệp. Việt Nam hiện là đồng Chủ tịch của ABAC năm 2016 và đảm nhận vai trò Chủ tịch ABAC năm 2017.

Góp phần làm cho các chuyến thăm song phương của Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC trong năm 2017 đạt kết quả thiết thực, tham gia ký kết thoả thuận, hợp đồng, tọa đàm, kết nối doanh nghiệp...

Phát huy vai trò năng động, sáng tạo trong quảng bá tiềm năng mới của đất nước, địa phương và doanh nghiệp, thúc đẩy kinh doanh, hoạt động du lịch,...

15. Đóng góp của người dân vào thành công chung của Năm APEC Việt Nam 2017

Năm 2017, Việt Nam sẽ đón tiếp, gặp gỡ hàng chục nghìn đại biểu, doanh nghiệp, phóng viên từ các nền kinh tế thành viên APEC. Đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của người dân. Để góp phần vào thành công Năm APEC Việt Nam 2017, mỗi người dân cần:

- Ứng xử văn minh, chào đón hoà nhã, thân thiện.

- Gìn giữ môi trường, cảnh quan sạch đẹp để giúp bạn bè quốc tế cảm nhận được những nét dẹp của nền văn hiến và con người Việt Nam.

Đây cũng chính là yếu tố quan trọng góp phần thúc đấy quá trình hội nhập của nước ta trong giai đoạn phát triển mới.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân