08:15 AM 31/05/2020
Tiếng Việt English
16/04/2019
869
Nhớ về ngày 30-4 lịch sử của dân tộc Việt Nam
Cách đây 44 năm, với cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đưa Bắc – Nam sum họp một nhà, mở ra một trang mới cho dân tộc Việt Nam đó là chung tay xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đã 44 năm trôi qua nhưng đối với mỗi người dân Việt Nam thì ngày thống nhất đất nước 30/4/1975 vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử vĩ đại của chiến thắng.

Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Mỗi một người dân Việt Nam thì ngày 30/4 không chỉ là ngày lễ, ngày đánh dấu đất nước sạch bóng thù xâm lược mà đây còn là ngày hòa hợp dân tộc, ngày mà hai miền Bắc – Nam hòa chung một khối thống nhất, ngày mà vĩ tuyến 17 trên song Bến Hải trở thành di tích lịch sử…

Theo ghi nhận của lịch sử, chiến thắng 30/4/1975 là chiến thắng của tinh thần đoàn kết dân tộc. Vào thời điểm cuối năm 1974, đầu năm 1975, Đảng ta nhận thấy tình hình chính trị có sự thay đổi theo hướng có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị trung ương Đảng xác định đây là thời cơ, là cơ hội để kết thúc 30 năm chiến tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Vào thời điểm này, cách mạng đã ghi nhận nhiều cuộc cách mạng tiền đề để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử như chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng…

Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 26/4/1975, từ năm cửa ô của Sài Gòn Gia Định xưa, năm cánh quân của ta đã lần lượt vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ sở đầu não của chúng. Trưa ngày 30/4/1975 xe tăng và bộ binh của ta tiến thẳng vào Dinh độc lập, bắt toàn bộ Nội các của chính quyền Sài Gòn, Tổng thống Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, lá cờ cách mạng tung bay trên đỉnh Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh.

Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ đất nước. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị của đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc – kỷ nguyên cả nước chung tay xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đại thắng mùa xuân năm 1975 nói riêng và cuộc kháng chiến chống Mỹ nói chung không chỉ là thắng lợi riêng của dân tộc Việt Nam mà còn là thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Thắng lợi này đã góp phần tăng cường sức mạnh của chủ nghĩa xã hội, thu hẹp trận địa của chủ nghĩa đế quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển.

Đại thắng mùa xuân năm 1975 là nguồn cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc, phong trào dân chủ tiến bộ trên thế giới, tiếp tục chứng minh một chân lý của thời đại ngày nay là: Một dân tộc kiên quyết chống chủ nghĩa đế quốc có đường lối lãnh đạo đúng đắn, có sự đồng tình giúp đỡ của quốc tế thì nhất định sẽ giành được thắng lợi dù phải đương đầu với đế quốc sừng sỏ.

Tinh thần chiến thắng 30/4 năm xưa giờ đây đang cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Ý chí quyết chiến quyết thắng luôn thôi thúc chúng ta không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, chậm phát triển, là động lực, là hành trang để cả dân tộc Việt Nam tiến bước trên con dường xây dựng đất nước hôm nay.

                                                                                               (ML)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân