03:28 PM 16/12/2018
Tiếng Việt English
21/12/2017
739
Sửa đổi một số quy định về thuế VAT
Ngày 15/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018.

Liên quan đến công tác quản lý nhà nước về Hải quan, Nghị định số 146/2017/NĐ-CP có 02 nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản như sau:

Thứ nhất: Sửa đổi, bổ sung Đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại Khoản 1 Điều 1.

Thứ hai: Sửa đổi, bổ sung các quy định về Hoàn thuế GTGT quy định tại Khoản 2 Điều 1.

Ngoài ra Nghị định 146/2017/NĐ-CP  cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thuế thu nhập quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

                                                                                         (ML)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân