12:23 AM 29/06/2017
Tiếng Việt English
19/05/2017
349
THAY ĐỔI ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN HỆ THỐNG CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định 928/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục bảo vệ thực vật, theo đó nhiệm vụ quản lý Nhà nước về phân bón được chuyển nguyên trạng từ Cục trồng trọt về Cục bảo vệ thực vật.

Ngày 13/4/2017 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phát hành Công văn số 3085/BNN-TCCB về việc thay đổi đơn vị giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống cơ chế một cửa quốc gia đối với “thủ tục cấp phép nhập khẩu phân bón”.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Hải quan (Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan) đã phát hành Công văn số 439/CNTT –SW ngày 11/5/2017 thông báo về việc điều chỉnh Cổng thông tin một cửa quốc gia cho phép doanh nghiệp khai báo thủ tục “cấp phép thủ tục nhập khẩu phân bón”  tới Cục bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Cục Hải quan tỉnh BR-VT cũng đã phát hành Công văn số 1225/HQBRVT-CNTT ngày 17/5/2017 hướng dẫn triển khai và hỗ trợ thực hiện cho toàn thể Doanh nghiệp đang làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh BR-VT được biết.

 

VĂN PHÒNG CỤC

 

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân