05:00 AM 25/09/2018
Tiếng Việt English
02/11/2017
298
Ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu
Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa ký quyết định ban hành ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu. Theo đó Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Nam, có trụ sở tại 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận I, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu đối với các hoạt chất có tên trong Phụ lục ban hành kèm theo quyết định này.

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Nam phải thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng, thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu theo các quy định sau:

1. Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu phải đảm bảo các nguyên tắc, yêu cầu nhập khẩu qui định tại Điều 39 và Điều 43 của Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật (Thông tư 21).

2. Các phép thử, phương pháp thử áp dụng để kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật) chỉ định.

* 1. Tiếp nhận đăng ký, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật đúng thời gian quy định. Hồ sơ, trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu thực hiện theo qui định tại Điều 44 của Thông tư 21 và Quyết định số 3140/QĐ-BNN- BYTV ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* 2. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 46 của Thông tư 21.

* 3. Báo cáo ngay bằng văn bản cho Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật đối với các trường hợp lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu.

* 4. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào hoặc nếu có khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu phải báo cáo ngay về Cục Bảo vệ thực vật bằng văn bản để xử lý kịp thời.

Thời hạn ủy quyền từ ngày 18/10 /2017 đến hết ngày 31/12/2017

DANH MỤC PHÉP THỬ

STT

Đối tượng phép thử

Tên phép thử

Phương pháp thử

Giới hạn xác định  (LOP)

1

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Beta Naphtoxy acetic acid

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

630:2017/BVTV

Không áp dụng

2

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Boric acid

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

631:2017/BVTV

Không áp dụng

3

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Ca Glucohaptonate

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

632:2017/BVTV

Không áp dụng

4

Thuốc BVTV chứa hoạt chất 6BA (Cytokinin)

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

637:2017/BVTV

Không áp dụng

5

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Zeatin (Cytokinin)

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

638:2017/BVTV

Không áp dụng

6

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Ethylicin

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

639:2017/BVTV

Không áp dụng

7

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Fenclorim

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

640:2017/BVTV

Không áp dụng

8

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Flonicamid

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

641:2017/BVTV

Không áp dụng

9

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Fluopyram

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

642:2017/BVTV

Không áp dụng

10

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Fugous proteoglycans

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

643:2017/BVTV

Không áp dụng

11

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Halosulfuron

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

644:2017/BVTV

Không áp dụng

12

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Metazosulfuron

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

645:2017/BVTV

Không áp dụng

13

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Metolcarb

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

646:2017/BVTV

Không áp dụng

14

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Mevinphos

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

647:2017/BVTV

Không áp dụng

15

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Tetramethrin

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

648:2017/BVTV

Không áp dụng

16

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Tridemorph

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

649:2017/BVTV

Không áp dụng

17

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Citrus oil

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

652:2017/BVTV

Không áp dụng

18

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Fluacrypyrim

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

654:2017/BVTV

Không áp dụng

19

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Fluoxastrobin

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

655:2017/BVTV

Không áp dụng

20

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Oxaziclomefone

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

653:2017/BVTV

Không áp dụng

21

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Thiodiazole zinc

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

651:2017/BVTV

Không áp dụng

22

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Oxine copper

Xác định hàm lượng hoạt chất

TCCS

656:2017/BVTV

Không áp dụng

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân