09:24 PM 09/08/2020
Tiếng Việt English
11/05/2019
1445
Về việc triển khai thực hiện thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019

Ngày 16/4/2019, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 22/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

Cục Hải quan Tỉnh thông báo để các doanh nghiệp biết và triển khai thực hiện.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân